Adatvédelmi nyilatkozat

Kedves Vásárlónk!

Elsődleges fontosságúnak tartjuk a webshopunk Felhasználóra vonatkozó információk biztonságos kezelését!
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat személyes adatai, jogai, illetve mi, mint adatkezelő, felelősségére vonatkozó szabályokat és azok terjedelmét ismerteti.

Biztosítjuk vásárlóinknak a feldolgozott személyi adatok magas szintű védelmét és az illetéktelen hozzáférést megakadályozzuk!

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelő:

Medicare Solution Kft. , székhely: 1026 Budapest, Sodrás u. 8., Tető 7.
Adószám: 14728833-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-917077

Adatvédelmi Felügyeleti Szerv:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Nyilvántartási szám: DPO-NAIH/0001150/2

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozás célja

A Medicare Solution Kft. a webshop használók adatait a www.moncadetails.com (továbbiakban „weboldal”) online áruházban leadott rendelések helyes teljesítése céljából használja, avagy: számlázási név, cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Adatok típusa

A Medicare Solution Kft. a következő adatokat dolgozza fel:

 1. Számlázási adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • Lakcím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
 2. Ha Cégként vásárol:
  • Cégnév
  • Adószám
 3. Szállítási cím

Webshopunkban történő vásárlás során NINCS regisztráció, minden egyes rendelés során újból fel kell vinni az adatokat. Rendszerünkben Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy maximum 3 hónapig tároljuk vagy a vásárlásról az információt, melyet kizárólag a megfelelő kézbesítéshez és a számlázáshoz használunk fel.

Számlázás menete

Szolgáltatást nyújtó cég: KBOSS.hu Kft., adószáma: 13421739-2-41
Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
GDPR: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-29/88 66 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Mo-Tax Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1163 Budapest, Lucfenyő u. 19.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Webhosting

Az adatfeldolgozó megnevezése: ASPnet Internet és Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1147 Budapest Bíbor utca 14-16.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebbazonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (ígypéldául a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Az Ön által megadott adatokat a www.moncadetails.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve amennyiben ezt jelezte a regisztráció folyamán akkor hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a www.moncadetails.com- tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Privacy Policy

Dear Customer,

The security of your data is essential to us we handle your personal data with utmost care and respect. We ensure that we comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR). This privacy policy describes which data is being collected on our website and how your personal data is being processed by us.

Name and address of the controller

Medicare Solution Kft.
Hungary, 1026 Budapest, Sodrás u. 8., Tető 7.
TAX number: HU14728833
Phone: +36704555599
E-mail: info@moncadetails.com
Website: www.moncadetails.com

Name and address of the data protection officer

Mónika Zavadszky
Hungary, 1026 Budapest, Sodrás u. 8., Tető 7.
Phone: +36704555599
E-mail: info@moncadetails.com

Responsible regulatory authority

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hungary, 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Collection and processing of personal data

We treat your personal data in accordance with the European General Data Protection Regulation (GDPR) based on (Art. 6 (1) (b) GDPR)
You provide us your personal data - such as Name, address, e-mail, phone number, COmpany name, address, tax number - for ordering product in our webshop (www.moncadetails.com). There is NO registration in our webshop. You finalize your order with providing us your shipping and invoicing data. we process your personal for only for shipping and invoicing, To inform and communicate with our customers.

We process your personal data on the following legal basis: (Art. 6 (1) (a) GDPR) According to Art. 17 GDPR, the data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the grounds outlined in Art. 17 GDPR applies. If you wish to claim your right to erasure, you may contact us at any time.

Process of invoicing

Name and address of the controller:

KBOSS.hu Kft., Tax: 13421739-2-41
Számlázz.hu
Privacy policy: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

We transmit and forward your personal data to third a party: www.szamlazz.hu, this is cloud-based invoicing software.
The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutoryretention period.

Accounting office

Name and address of the controller: Mo-Tax Kft., 1163 Budapest, Lucfenyő u. 19.

Process of transport

Name and address of the controller: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
+36-29/88 66 70
info@gls-hungary.com
Privacy policy: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

We transmit and forward your personal data to a third party: GLS General Logistics Systems Hungary

Webshop hosting

Name and address of the controller: ASPnet Internet és Szolgáltató K.1147 Budapest Bíbor utca 14-16.
Phone: 06/1-808-8030

If you believe that Medicare Solution Kft. is processing your personal data in contravention ofthe Law, you can file a complaint with the supervisory authority responsible for compliance with the rules on personal data protection.

You have the right at any time to oppose our processing of your personal data on the basis of our legitimate interest. You will need to explain the reasons behind your request and allow us to consider your request and respond.

You have the right to request the deletion of your personal data. After receiving and reviewing your request, if legitimate it will be our responsibility to promptly cease processing and to delete your personal data.

You have the right to receive a copy of your data that we process based on your consent or on the basis of a contract with you in a standard format. If you wish, where technically possible, we can transfer your data directly to a third party indicated by you.

 

Privacy Policy

Dear Customer,

The security of your data is essential to us we handle your personal data with utmost care and respect. We ensure that we comply with the European General Data Protection Regulation (GDPR). This privacy policy describes which data is being collected on our website and how your personal data is being processed by us.

Name and address of the controller

Medicare Solution Kft.
Hungary, 1026 Budapest, Sodrás u. 8., Tető 7.
TAX number: HU14728833
Phone: +36704555599
E-mail: info@moncadetails.com
Website: www.moncadetails.com

Name and address of the data protection officer

Mónika Zavadszky
Hungary, 1026 Budapest, Sodrás u. 8., Tető 7.
Phone: +36704555599
E-mail: info@moncadetails.com

Responsible regulatory authority

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hungary, 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Collection and processing of personal data

We treat your personal data in accordance with the European General Data Protection Regulation (GDPR) based on (Art. 6 (1) (b) GDPR)
You provide us your personal data - such as Name, address, e-mail, phone number, COmpany name, address, tax number - for ordering product in our webshop (www.moncadetails.com). There is NO registration in our webshop. You finalize your order with providing us your shipping and invoicing data. we process your personal for only for shipping and invoicing, To inform and communicate with our customers.

We process your personal data on the following legal basis: (Art. 6 (1) (a) GDPR) According to Art. 17 GDPR, the data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the grounds outlined in Art. 17 GDPR applies. If you wish to claim your right to erasure, you may contact us at any time.

Process of invoicing

Name and address of the controller:

KBOSS.hu Kft., Tax: 13421739-2-41
Számlázz.hu
Privacy policy: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

We transmit and forward your personal data to third a party: www.szamlazz.hu, this is cloud-based invoicing software.
The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutoryretention period.

Accounting office

Name and address of the controller: Mo-Tax Kft., 1163 Budapest, Lucfenyő u. 19.

Process of transport

Name and address of the controller: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
+36-29/88 66 70
info@gls-hungary.com
Privacy policy: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

We transmit and forward your personal data to a third party: GLS General Logistics Systems Hungary

Webshop hosting

Name and address of the controller: ASPnet Internet és Szolgáltató K.1147 Budapest Bíbor utca 14-16.
Phone: 06/1-808-8030

If you believe that Medicare Solution Kft. is processing your personal data in contravention ofthe Law, you can file a complaint with the supervisory authority responsible for compliance with the rules on personal data protection.

You have the right at any time to oppose our processing of your personal data on the basis of our legitimate interest. You will need to explain the reasons behind your request and allow us to consider your request and respond.

You have the right to request the deletion of your personal data. After receiving and reviewing your request, if legitimate it will be our responsibility to promptly cease processing and to delete your personal data.

You have the right to receive a copy of your data that we process based on your consent or on the basis of a contract with you in a standard format. If you wish, where technically possible, we can transfer your data directly to a third party indicated by you.